ඔබගේ එන්නත් විස්තර sms එකකින් phone එකටම

Share

තමාගේ එන්නත්කරණයට අදාළ තොරතුරු තම ජංගම දුරකතනයට sms පණිවුඩයක් මඟින් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය විසින් මහජනතාවට ලබාදී තිබෙනවා.

දැනට පවතින එන්නත් කාඩ්පතට විකල්පයක් ලෙස මෙම හඳුන්වා දීම සිදු කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා,

VAC<space>NIC Number

ලෙස සඳහන් කර 1919ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවිය යුතුය.

Place your ad here

Leave A Reply