මාසයක් ජීවත් වෙන්න රුපියල් 6000ක් ඇති

Share

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයෙකුට සිය මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මාසයකට රු. 5,908 ක මුදලක් ප්‍රමාණවත් බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති වාර්තාවක සඳහන් වනවා.

2022 වසරේ ජනවාරි මාසය සඳහා දිස්ත්‍රික්ක අනුව නිල දරිද්‍රතා සීමා ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සඳහන් කර සිටිනවා.

අදාළ වාර්තාවට අනුව මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක අනුව වැය කළ යුතු අවම අගයන් (රුපියල්) පහත පරිදි වේ.

කොළඹ – 6414, ගම්පහ – 6218, කලුතර – 6187, නුවර – 6121, මාතලේ – 6011, නුවර එළිය – 6284, ගාල්ල – 5834, මාතර – 5646 , හම්බන්තොට -5667 , යාපනය – 5775 , මන්නාරම – 5901, වව්නියාව – 5789, මුලතිව් – 5733, කිලිනොච්චි – 5670 , මඩකලපුව – 6018, අම්පාර – 5908, ත්‍රිකුණාමලය – 5852, කුරුණෑගල – 5821, පුත්තලම – 5767, අනුරාධපුර -5703, පොලොන්නරුව – 5929, බදුල්ල – 5589, මොණරාගල 5563, රත්තපුර -5860, කෑගල්ල – 6145.

Place your ad here

Leave A Reply