සාමාන්‍ය පෙළ සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

Share

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2020(2021) සෞන්දර්ය විෂයන්වල ප්‍රතිඵල ඇතුළත් සමස්ත ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා.

ප්‍රතිඵල දැන ගැනීම සඳහා www. doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

Place your ad here

Leave A Reply