අමාත්‍යංශ දෙකක වගකීම් වලට වෙනසක්

Share

කර්මාන්ත සහ පරිසර අමාත්‍යංශ වල විශය පථයන් සඳහා සංශෝධන කිහිපයක් එක් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් වී තිබෙනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් වී ඇති මෙම ගැසට් නිවේදනය පහත පරිදි වේ.

http://documents.gov.lk/files/egz/2022/3/2271-08_S.pdf

Place your ad here

Leave A Reply