ඩොලරය තවත් ඉහළට – අද(15) මිල මෙන්න

Share

අද(15) දිනයේ දිවයිනේ බැංකු රැසකම ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 275කට ආසන්න සීමවට පැමිණ තිබුණා.

දිවයිනේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු කිහිපයක ඇමරිකානු ඩොලරයේ විකිණුම් මිල සටහන් වී තිබුණේ පහත පරිදි වේ.

  1. සම්පත් බැංකුව – රු. 275.00
  2. Nations Trust බැංකුව – රු. 275.00
  3. ලංකා බැංකුව – රු. 275.00
  4. මහජන බැංකුව – රු. 274.99
  5. කොමර්ෂල් බැංකුව – රු. 275.00
  6. සෙලාන් බැංකුව – රු. 265.00
  7. DFCC බැංකුව – රු. 284.00

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගත් රුපියල පාකිරීමේ තීරණයට පසු මේ දක්වා රුපියලේ සිදූ වැඩිම අවප්‍රමාණය ලෙස මෙය සැලකිය හැකියි.

Place your ad here

Leave A Reply